Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ CHỈ RA CÁCH LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÂY MÍA TẠO RA NHIỀU ĐƯỜNG SUCROSE

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 05 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC CHUẨN BỊ KHẢO NGHIỆM NGÔ VÀ BÔNG BIẾN ĐỔI GEN Ở KENYA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 05 năm 2017 

PHILIPPINE DẪN ĐẦU ĐÔNG NAM Á TRONG SẢN XUẤT NGÔ BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 05 năm 2017

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CÁC TIN TỨC VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TIÊN TIẾN Ở PHILIPPINE TRONG 17 NĂM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 05 năm 2017

CRISPR-CAS9 VÀ ĐộT BIếN CÓ CHủ ĐÍCH GEN GMFT2A LÀM TRÌ HOÃN TRổ BÔNG ĐậU TƯƠNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 24 tháng 05 năm 2017 

CÁC NHÀ DI TRUYỀN SỬ DỤNG CRISPR ĐỂ CHÍNH XÁC HÓA XUNG ĐỘT TRONG CHỌN GIỐNG CÀ CHUA

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 24 tháng 05 năm 2017 

OGTR ÚC NHẬN ĐƠN XIN CẤP PHÉP PHÁT HÀNH THƯƠNG MẠI CẢI DẦU BIẾN ĐỔI GEN GIÀU DHA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học Ngày 07 tháng 06 năm 2017 

SBNRAT1 – GEN ĐIỀU KHIỂN CHỐNG CHỊU ĐỘ ĐỘC NHÔM CỦA CÂY CAO LƯƠNG

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học Ngày 07 tháng 06 năm 2017