Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU AUSTRALIA DỰ KIẾN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TỪ BÃ MÍA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 5 năm 2016

CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ GIẢI MÃ HOÀN TOÀN BỘ GEN CÀ RỐT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 5 năm 2016

GEN WRKY TỪ LÚA MỲ CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG HẠN VÀ NHIỆT ĐỘ CAO Ở ARABIDOPSIS

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 5 năm 2016

SIÊU BIỂU HIỆN GEN GMSAMT1 Ở ĐẬU TƯƠNG CHO KHẢ NĂNG KHÁNG CÁC LOÀI TUYẾN TRÙNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 5 năm 2016

PG ECONOMICS BÁO CÁO TÁC ĐỘNG TOÀN CẦU CỦA CÂY TRỒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 1 tháng 6 năm 2016

THE ROYAL SOCIETY PHÁT HÀNH HƯỚNG DẪN VỀ CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 1 tháng 6 năm 2016

CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ PHÁT HIỆN RA LOẠI PROTEIN CÓ KHẢ NĂNG TĂNG NĂNG SUẤT LÚA GẠO LÊN 50%

Bản tin cây trồng công nghệ sinh học ngày 8 tháng 6 năm 2016