Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ KHOA HỌC CAS PHÁT HIỆN BẰNG CHỨNG VỀ SỰ BẮT ĐẦU CỦA CANH TÁC LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 4 năm 2018 

CHUYỂN VỊ ĐƯỜNG TRONG CÂY CHÈ CŨNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHẢN ỨNG CỦA CÂY ĐỐI VỚI STRESS

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 4 năm 2018 

GEN GHPEPC2 ĐIỀU HÒA SỰ TÍCH TỤ DẦU Ở CÂY BÔNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 4 năm 2018 

PROMOTER CỦA GEN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ TỐI ƯU HÓA CRISPR TRONG CHỈNH SỬA GEN ĐÍCH CÂY NGÔ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 4 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TRUNG QUỐC HOÀN THIỆN ĐƯỢC CÔNG NGHỆ THAY THẾ GEN TRONG CÂY LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 4 năm 2018 

SIÊU BIỂU HIỆN GEN OSTPS19 TĂNG CƯỜNG TÍNH KHÁNG BỆNH ĐẠO ÔN CỦA CÂY LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 4 năm 2018 

YẾU TỐ PHIÊN MÃ CỦA CÂY CÀ CHUA ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH CHỒI MẦM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 4 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC THỬ NGHIỆM CHỈNH SỬA CRISPR KHÔNG CÓ DNA Ở KHOAI TÂY

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 4 năm 2018 

NHIỀU SỰ THAY ĐỔI HƠN TRONG NGÔ LAI NĂNG SUẤT CAO

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 4 năm 2018 

CÁC KỸ SƯ ĐÃ TÌM RA LOẠI VI KHUẨN GIÚP SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC XANH HƠN VÀ RẺ HƠN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 4 năm 2018