Thông tin Công nghệ sinh học

USDA: KHÔNG PHÁT HIỆN GMO, KHÔNG DÁN NHÃN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 1 năm 2019

ỨNG DỤNG CÂY TRỒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC QUAN TRỌNG Ở PAKISTAN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 1 năm 2019

BỘ NÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC PHÊ DUYỆT NHẬP KHẨU 5 CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 1 năm 2019

NGÔ BT BIỂU HIỆN GEN TỔNG HỢP CRY1AB/CRY1AC KHÔNG GÂY HẠI CHO LOÀI ĂN PHẤN HOA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 1 năm 2019

CÂY TRỒNG ĐƯỢC CẢI THIỆN CÓ THỂ TĂNG GẤP ĐÔI SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 1 năm 2019

PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC PHẢN ỨNG ENZYME CỦA ĐẤT ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG BT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 1 năm 2019

Chỉnh sửa gen để phát triển cà chua cay GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 1 năm 2019

IRRI ĐƯỢC CÔNG NHẬN XUẤT SẮC TRONG QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 1 năm 2019