Thông tin Công nghệ sinh học

BẰNG SÁNG CHẾ HOA KỲ ĐƯỢC TRAO CHO TỔ HỢP XÁC ĐỊNH DNA

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018 

CHÌA KHÓA ĐỘT BIẾN GEN KHÁNG SÂU BỆNH HẠI BÔNG

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018

GEN TĂNG CƯờNG TÍNH KHÁNG CủA LÚA GạO ĐốI VớI VIRUS TUNGRO

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018

CẬP NHẬT KỸ THUẬT CHỈNH SỬA BỘ GEN KHOAI TÂY

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018

CRISPR ĐƯợC COI NHƯ TƯƠNG Tự GMOS ở NĂM QUốC GIA

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018

HỆ THỐNG CAS NUCLEASE HOẠT ĐỘNG TỐT NHẤT

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018