Thông tin Công nghệ sinh học

VAI TRÒ CỦA GEN SLJAZ2 TRONG CÂY CÀ CHUA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 01 năm 2018 

ỨNG DỤNG CRISPR-CAS9 TRONG TẾ BÀO CÂY CÀ RỐT.

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 01 năm 2018 

NAMIBIA RA MẮT PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÁT HIỆN GM ĐẦU TIÊN

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 31 tháng 01 năm 2018 

TÁO FUJI ARCTIC® ĐÃ ĐƯỢC CANADA PHÊ DUYỆT

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 31 tháng 01 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC UZH PHÁT TRIỂN CÁC DÒNG LÚA MỲ KHÁNG BỆNH NẤM MỐC

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 31 tháng 01 năm 2018 

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU RWANDAN THẢO LUẬN VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 07 tháng 02 năm 2018 

USDA VÀ FDA BẮT TAY ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 07 tháng 02 năm 2018 

CÁC CHUYÊN GIA BANGLADESH TỎ THÁI ĐỘ TÍCH CỰC ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 07 tháng 02 năm 2018 

AUSTRALIAN OGTR PHÊ DUYỆT BÔNG GM (COT102) VÀ CANOLA (DHA CANOLA)

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 02 năm 2018