Thông tin Công nghệ sinh học

PROMOTER CỦA CÀ CHUA LÀM TĂNG HIỆU QUẢ CRISPR-CAS9

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 6 năm 2018 

NGÔ GIÀU PROTEIN CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG CỎ KÝ SINH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 6 năm 2018 

OGTR ÚC MỜI GÓP Ý CHO KHẢO NGHIỆM CẢI DẦU GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 6 năm 2018 

CÀ CHUA GM CHO CÁ CÓ ÁNH MÀU HỒNG NHẠT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 7 năm 2018

ISAAA BÁO CÁO KỶ LỤC MỚI VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC LOẠI CÂY TRỒNG GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 7 năm 2018

ỨNG DỤNG CRISPR-CAS9 TRONG CHỈNH SỬA HỆ GEN CÂY GỪNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 7 năm 2018

THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VỀ CÁC KHẢO NGHIỆM LÚA VÀNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 7 năm 2018