Thông tin Công nghệ sinh học

GEN CỦA CÂY LÚA GIÚP CÂY CÓ MÚI KHÁNG BỆNH LOÉT (CITRUS CANKER)

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 02 năm 2018 

NÔNG DÂN UGANDAN YÊU CẦU ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI CÁC CÔNG NGHỆ CANH TÁC CÓ LỢI

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 07 tháng 03 năm 2018 

CÂY NGÔ ĐƯỢC LÀM GIÀU KẼM ĐẦU TIÊN ĐƯỢC PHÁT HÀNH TẠI COLOMBIA ĐỂ CHỐNG SUY DINH DƯỠNG

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 07 tháng 03 năm 2018 

NHIÊN LIỆU SINH HỌC TỪ XƠ THỰC VẬT CÓ THỂ CHỐNG LẠI SỰ NÓNG LÊN TOÀN CÂU

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 07 tháng 03 năm 2018 

CÁC NHÀ MÁY ĐƯỜNG Ở BRAZIL BẮT ĐẦU TRỒNG MÍA BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 07 tháng 03 năm 2018 

ARGENTINA PHÊ DUYỆT 3 CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 07 tháng 03 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC SỬ DUNG NBTS ĐỂ PHÁT TRIỂN CÂY THUỐC LÁ NHƯ NHÀ MÁY SINH HỌC

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 07 tháng 03 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐIỀU CHỈNH CÂY TRỒNG ĐỂ GIẢM SỬ DỤNG NƯỚC ĐẾN 25%; KHÁNG HẠN

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 03 năm 2018 

NHẬT BẢN SỚM HOÀN TẤT YÊU CẦU DÁN NHÃN BIỄN ĐỔI GEN

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 03 năm 2018 

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHI PHÍ VIỆC TRÌ HOÃN SỬ DỤNG CẢI DẦU BIẾN ĐỔI GEN Ở ÚC

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 03 năm 2018