Thông tin Công nghệ sinh học

NGÔ BIẾN ĐỔI GEN CÓ THỂ GIÚP BÙ ĐẮP ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018

NHẬP KHẨU CÂY TRỒNG GM SANG TRUNG QUỐC CÓ THỂ LÀM TĂNG XUẤT KHẨU ĐẬU TƯƠNG CỦA BRAZIL

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018

GEN ĐIỀU HÒA PHẢN ỨNG CHỐNG CHỊU NHIỆT Ở CÂY HỒ TIÊU

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018

CRISPR-CAS9 CHỈNH SỬA GEN KHÁNG SÂU ĐỤC QUẢ BÔNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG THUỐC TRỪ SÂU

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ CHỈNH SỬA GEN Ở CÂY CẢI XOĂN TRUNG QUỐC

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 21 tháng 11 năm 2018

Quốc hội Uganda thông qua dự luật GMO

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 21 tháng 11 năm 2018

SIÊU BIểU HIệN CủA PAC1 GIÚP CảI THIệN TÍNH KHÁNG VI RÚT CủA ĐậU TƯƠNG

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 5 tháng 12 năm 2018

CÁC NHÀ KHOA HọC TIếT Lộ CÁCH THựC VậT CảM NHậN NHIệT Độ

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 5 tháng 12 năm 2018

Các nhà nghiên cứu sử dụng CRISPR-CAS9 để chỉnh sửa gen của chuối Cavendish

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 5 tháng 12 năm 2018