Thông tin Công nghệ sinh học

GẠO ÍT KHÍ KHỔNG CẦN LƯỢNG NƯỚC ÍT HƠN, THÍCH HỢP HƠN VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 1 tháng 8 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM THẤY GEN QUY ĐỊNH HÀM LƯỢNG DẦU TRONG CÂY CỌ DẦU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 1 tháng 8 năm 2018 

SỰ CẦN THIẾT CỦA LÚA MỲ BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 8 năm 2018

XÁC ĐỊNH GEN QUAN TRỌNG TRONG SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA MÍA ĐƯỜNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 8 năm 2018

CÔNG BỐ BỘ GEN ĐẬU TƯƠNG TRUNG QUỐC MỚI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 8 năm 2018

ỦY BAN CHÂU ÂU CẤP PHÉP CHO 5 CÂY TRỒNG GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 8 năm 2018

ĐẬU TƯƠNG KHÁNG HẠN HB4 ĐƯỢC GIƠI THIỆU TẠI ARGENTINA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 15 tháng 8 năm 2018

FDA PHÊ DUYỆT ĐƯỜNG TỪ MÍA ĐƯỜNG BT BRAZIL

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 15 tháng 8 năm 2018