Thông tin Công nghệ sinh học

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẤT MẶN ĐỐI VỚI SỰ BIỂU HIỆN GEN CRY1AC TRONG CÂY BÔNG CHUYỂN GEN BT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 1 tháng 2 năm 2017 

SỬ DỤNG CRISPR/CAS9 ĐỂ TÁCH CHÍNH XÁC NHỮNG GEN CHUYỂN CỦA CÂY LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 1 tháng 2 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TẠO RA CÔNG THỨC GEN CHO CÀ CHUA CÓ VỊ NGON HƠN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 2 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM KẾ HOẠCH ĐA DẠNG ĐỂ GIÚP NGÔ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 2 năm 2017 

CÁC NHÀ DI TRUYỀN HỌC PHÁT HIỆN CÁC MARKER KHÁNG VIRUS BỆNH SỌC LÚA MÌ MỚI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 2 năm 2017 

NÔNG DÂN INDONESIA SẴN SÀNG ỨNG DỤNG NGÔ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 2 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC GIẢI TRÌNH TỰ GENOME CÂY DIÊM MẠCH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 15 tháng 2 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC KHẢO NGHIỆM CHUỐI BIẾN ĐỔI GEN KHÁNG TR4 KHU VỰC MIỀN BẮC TERRITORY, AUSTRALIA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 15 tháng 2 năm 2017 

ÁC NHÀ NGHIÊN CỨU XEM XÉT ÁP DỤNG KỸ THUẬT CHỈNH SỬA GEN ĐÍCH TRÊN CÂY DƯỢC LIỆU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 15 tháng 2 năm 2017 

LÚA CLIMATE-SMART GIÚP NÔNG DÂN ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 2 năm 2017