Thông tin Công nghệ sinh học

GEN WRKY TỪ LÚA MỲ CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG HẠN VÀ NHIỆT ĐỘ CAO Ở ARABIDOPSIS

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 5 năm 2016

SIÊU BIỂU HIỆN GEN GMSAMT1 Ở ĐẬU TƯƠNG CHO KHẢ NĂNG KHÁNG CÁC LOÀI TUYẾN TRÙNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 5 năm 2016

PG ECONOMICS BÁO CÁO TÁC ĐỘNG TOÀN CẦU CỦA CÂY TRỒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 1 tháng 6 năm 2016

THE ROYAL SOCIETY PHÁT HÀNH HƯỚNG DẪN VỀ CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 1 tháng 6 năm 2016

CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ PHÁT HIỆN RA LOẠI PROTEIN CÓ KHẢ NĂNG TĂNG NĂNG SUẤT LÚA GẠO LÊN 50%

Bản tin cây trồng công nghệ sinh học ngày 8 tháng 6 năm 2016 

GEN ATNPR1 BIỂU HIỆN ĐẶC HIỆU MÔ Ở CÂY LÚA CHO KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH KHÔ VẰN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 6 năm 2016

KHẢO NGHIỆM CÀ TÍM BT Ở PHILIPPINES ĐỂ KIỂM SOÁT SÂU ĐỤC THÂN VÀ ĐỤC QUẢ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 6 năm 2016

PHÁT HIỆN BỐN GEN MỚI ĐỂ CẢI THIỆN LÚA GẠO

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 6 năm 2016