Thông tin Công nghệ sinh học

GEN TĂNG CƯờNG TÍNH KHÁNG CủA LÚA GạO ĐốI VớI VIRUS TUNGRO

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018

CẬP NHẬT KỸ THUẬT CHỈNH SỬA BỘ GEN KHOAI TÂY

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018

CRISPR ĐƯợC COI NHƯ TƯƠNG Tự GMOS ở NĂM QUốC GIA

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018

HỆ THỐNG CAS NUCLEASE HOẠT ĐỘNG TỐT NHẤT

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018

NGÔ BIẾN ĐỔI GEN CÓ THỂ GIÚP BÙ ĐẮP ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018

NHẬP KHẨU CÂY TRỒNG GM SANG TRUNG QUỐC CÓ THỂ LÀM TĂNG XUẤT KHẨU ĐẬU TƯƠNG CỦA BRAZIL

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018

GEN ĐIỀU HÒA PHẢN ỨNG CHỐNG CHỊU NHIỆT Ở CÂY HỒ TIÊU

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018

CRISPR-CAS9 CHỈNH SỬA GEN KHÁNG SÂU ĐỤC QUẢ BÔNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG THUỐC TRỪ SÂU

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018