Thông tin Công nghệ sinh học

ARGENTINA PHÊ CHUẨN ĐẬU TƯƠNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC MỚI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 11 năm 2017 

EFSA CÔNG BỐ Ý KIẾN KHOA HỌC VỀ NGÔ BIẾN ĐỔI GEN ĐA TÍNH TRẠNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 11 năm 2017 

NHÓM NGHIÊN CỨU TỪ MỸ, TRUNG QUỐC VÀ PHÁP CÔNG BỐ TRÌNH TỰ GEN CỦA CÂY BẦU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 12 năm 2017 

GEN TỪ CÂY CHỊU HẠN CÓ THỂ GIÚP TẠO RA CÂY TRỒNG SỬ DỤNG NƯỚC HIỆU QUẢ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 12 năm 2017 

USDA FAS CÔNG BỐ BẢN BÁO CÁO NÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM CHO NHẬT BẢN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 12 năm 2017 

MIR172C VÀ NNC1 ĐIỀU KHIỂN SỰ PHÁT TRIỂN RỄ CÂY ĐẬU TƯƠNG KHI PHẢN ỨNG VỚI STRESS MẶN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 12 năm 2017 

TÁC ĐỘNG TOÀN CẦU CỦA VIỆC KHÔNG TRỒNG CÂY TRỒNG KHÁNG THUỐC DIỆT CỎ DO LỆNH CẤM GLYPHOSATE

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 12 năm 2017 

GEN THPP1 TRONG CÂY LÚA CHUYỂN GEN TĂNG CƯỜNG TÍNH CHỐNG CHỊU STRESS KIỀM (ALKALI)

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 12 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC ẤN ĐỘ CHỈNH SỬA HỆ GEN CÂY CHUỐI BẰNG CRISPR-CAS9

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 12 năm 2017