Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ CHỈNH SỬA GEN Ở CÂY CẢI XOĂN TRUNG QUỐC

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 21 tháng 11 năm 2018

Quốc hội Uganda thông qua dự luật GMO

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 21 tháng 11 năm 2018

SIÊU BIểU HIệN CủA PAC1 GIÚP CảI THIệN TÍNH KHÁNG VI RÚT CủA ĐậU TƯƠNG

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 5 tháng 12 năm 2018

CÁC NHÀ KHOA HọC TIếT Lộ CÁCH THựC VậT CảM NHậN NHIệT Độ

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 5 tháng 12 năm 2018

Các nhà nghiên cứu sử dụng CRISPR-CAS9 để chỉnh sửa gen của chuối Cavendish

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 5 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁONổI BậT CủA USDA Về ĐổI MớI CÔNG NGHệ

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 12 tháng 12 năm 2018

LÚA MÌ BIếN ĐổI GEN PM3E CHO THấY TÍNH KHÁNG CAO ĐốI VớI BệNH PHấN TRắNG

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 12 tháng 12 năm 2018

CRISPR-CAS9 CHO THấY VAI TRÒ CủA SLPHO1;1 TRONG DINH DƯỡNG PHốT PHÁT CủA CÂY CÀ CHUA

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 12 tháng 12 năm 2018