Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ MÁY ĐƯỜNG Ở BRAZIL BẮT ĐẦU TRỒNG MÍA BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 07 tháng 03 năm 2018 

ARGENTINA PHÊ DUYỆT 3 CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 07 tháng 03 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC SỬ DUNG NBTS ĐỂ PHÁT TRIỂN CÂY THUỐC LÁ NHƯ NHÀ MÁY SINH HỌC

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 07 tháng 03 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐIỀU CHỈNH CÂY TRỒNG ĐỂ GIẢM SỬ DỤNG NƯỚC ĐẾN 25%; KHÁNG HẠN

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 03 năm 2018 

NHẬT BẢN SỚM HOÀN TẤT YÊU CẦU DÁN NHÃN BIỄN ĐỔI GEN

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 03 năm 2018 

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHI PHÍ VIỆC TRÌ HOÃN SỬ DỤNG CẢI DẦU BIẾN ĐỔI GEN Ở ÚC

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 03 năm 2018 

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MÍA ĐƯỜNG GM CÓ CÁC PROTEIN KHÁNG SÂU HÌNH KIM TỰ THÁP

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 03 năm 2018 

GEN NGÔ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG KHÁNG HẠN VÀ TĂNG NĂNG SUẤT HẠT Ở CÂY LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 03 năm 2018 

GẠO VÀNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN BỞI BỘ Y TẾ CANADA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 03 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC MEXICO PHÁT TRIỂN CÀ CHUA BIẾN ĐỔI GEN GIÚP GIẢM CHỨNG CAO HUYẾT ÁP

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 03 năm 2018