Thông tin Công nghệ sinh học

OGTR ÚC CẤP GIẤY PHÉP THỬ NGHIỆM LÚA MÌ GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 7 năm 2018

HOÀN THÀNH GIẢI TRÌNH TỰ BỘ GEN CÂY MÍA ĐƯỜNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 7 năm 2018

GEN ZMNBS25 CỦA CÂY NGÔ CÓ CHỨC NĂNG KHÁNG BỆNH CHO NHIỀU LOÀI CÂY TRỒNG KHÁC

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 7 năm 2018

GẠO BIẾN ĐỔI GEN CÓ THỂ VÔ HIỆU HÓA HIV

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 1 tháng 8 năm 2018

AGRESEARCH KHẢO NGHIỆM CỎ RYEGRASS BIẾN ĐỔI GEN CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG CAO

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 1 tháng 8 năm 2018 

GẠO ÍT KHÍ KHỔNG CẦN LƯỢNG NƯỚC ÍT HƠN, THÍCH HỢP HƠN VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 1 tháng 8 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM THẤY GEN QUY ĐỊNH HÀM LƯỢNG DẦU TRONG CÂY CỌ DẦU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 1 tháng 8 năm 2018 

SỰ CẦN THIẾT CỦA LÚA MỲ BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 8 năm 2018