Thông tin Công nghệ sinh học

GEN ZMNBS25 CỦA CÂY NGÔ CÓ CHỨC NĂNG KHÁNG BỆNH CHO NHIỀU LOÀI CÂY TRỒNG KHÁC

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 7 năm 2018

GẠO BIẾN ĐỔI GEN CÓ THỂ VÔ HIỆU HÓA HIV

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 1 tháng 8 năm 2018

AGRESEARCH KHẢO NGHIỆM CỎ RYEGRASS BIẾN ĐỔI GEN CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG CAO

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 1 tháng 8 năm 2018 

GẠO ÍT KHÍ KHỔNG CẦN LƯỢNG NƯỚC ÍT HƠN, THÍCH HỢP HƠN VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 1 tháng 8 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM THẤY GEN QUY ĐỊNH HÀM LƯỢNG DẦU TRONG CÂY CỌ DẦU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 1 tháng 8 năm 2018 

SỰ CẦN THIẾT CỦA LÚA MỲ BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 8 năm 2018

XÁC ĐỊNH GEN QUAN TRỌNG TRONG SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA MÍA ĐƯỜNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 8 năm 2018