Thông tin Công nghệ sinh học

NÔNG DÂN ẤN ĐỘ SỬ DỤNG WHATSAPP VÀ FACEBOOK ĐỂ YÊU CẦU HẠT GIỐNG GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 6 năm 2018 

BÔNG CHUYểN GEN CHO PHÉP CHọN LọC PHÂN BÓN Để KIểM SOÁT Cỏ DạI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 6 năm 2018 

LÚA CHỈNH SỬA GEN VẬN CHUYỂN VI CHẤT HIỆU QUẢ HƠN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 6 năm 2018 

TAPSTOLĐIỀU KHIỂN CÁC TÍNH TRẠNG NÔNG HỌC QUAN TRỌNG CỦA CÂY LÚA MÌ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 6 năm 2018 

PROMOTER CỦA CÀ CHUA LÀM TĂNG HIỆU QUẢ CRISPR-CAS9

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 6 năm 2018 

NGÔ GIÀU PROTEIN CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG CỎ KÝ SINH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 6 năm 2018 

OGTR ÚC MỜI GÓP Ý CHO KHẢO NGHIỆM CẢI DẦU GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 6 năm 2018