Thông tin Công nghệ sinh học

HỆ THỐNG CRISPR-CAS9 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN CÂY CÀ CHUA MÀU HỒNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 09 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO: CÂY TRỒNG GM CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN CẦU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 5 năm 2018

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC HOÀN THÀNH GIẢI TRÌNH TỰ BỘ GEN PHỤ CỦA LÚA MÌ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 5 năm 2018

MÙ TẠT GM TIẾP TỤC ĐƯỢC KHẢO NGHIỆM TẠI ẤN ĐỘ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 5 năm 2018

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT HIỆN ĐIỀU TIẾT TIÊU CỰC HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN TRONG CẢI BẮP

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 5 năm 2018

KHẢO NGHIỆM CÂY HỌ CẢI BIẾN ĐỔI GEN VÀ CHỈNH SỬA GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 5 năm 2018

OSMTP11 LÀ GEN ĐIỀU TIẾT SỰ VẬN CHUYỂN MANGAN VÀ ĐIỀU HÒA NỘI CÂN BẰNG TRONG CÂY LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 5 năm 2018

ETHIOPIA PHÊ DUYỆT PHÁT HÀNH BÔNG BT VÀ CẤP GIẤY PHÉP ĐẶC BIỆT CHO NGÔ GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 6 năm 2018