Thông tin Công nghệ sinh học

CÂY TRỒNG ĐƯỢC CẢI THIỆN CÓ THỂ TĂNG GẤP ĐÔI SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 1 năm 2019

PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC PHẢN ỨNG ENZYME CỦA ĐẤT ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG BT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 1 năm 2019

Chỉnh sửa gen để phát triển cà chua cay GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 1 năm 2019

IRRI ĐƯỢC CÔNG NHẬN XUẤT SẮC TRONG QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 1 năm 2019

NIGERIA TIẾN TỚI THƯƠNG MẠI HÓA ĐẬU ĐŨA BT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 1 năm 2019

BÍ ẨN GEN NGÔ 58 TUỔI ĐÃ ĐƯỢC LÀM SÁNG TỎ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 1 năm 2019

CÔNG NGHỆ MỚI CHO THẤY NHỮNG ĐIỂM TÍCH CỰC VỀ CÁC CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 1 năm 2019