Thông tin Công nghệ sinh học

Công bố đánh giá toàn diện về an toàn môi trường của cây trồng BT hiện nay.

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 2 năm 2019

TÌM THẤY GEN CHỐNG LẠI MẦM BỆNH GỈ TRẮNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 2 năm 2019

Báo cáo của UN: Nạnđói ở châu Phi tiếp tục gia tăng

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 2 năm 2019

SỰ KIỆN BÔNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC MỚI ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ở ARGENTINA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 2 năm 2019

ERS CÔNG BỐ BÁO CÁO VỀ PHÁT TRIỂN, ÁP DỤNG VÀ QUẢN LÝ NGÔ CHỊU HẠN Ở MỸ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 2 năm 2019