Thông tin Công nghệ sinh học

RTD1 TRONG SINH TỔNG HỢP TOCOPHEROL VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LÚA

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 02 năm 2018 

FAO VÀ OECD KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG NÔNG NGHIỆP

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 02 năm 2018 

SIÊU PHÂN TÍCH 21 NĂM DỮ LIỆU CHO THẤY LỢI ÍCH CỦA NGÔ BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 02 năm 2018 

GEN SHCIGT GIÚP CÀ CHUA CHỐNG CHỊU STRESS PHI SINH HỌC

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 02 năm 2018 

GEN CỦA CÂY LÚA GIÚP CÂY CÓ MÚI KHÁNG BỆNH LOÉT (CITRUS CANKER)

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 02 năm 2018 

NÔNG DÂN UGANDAN YÊU CẦU ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI CÁC CÔNG NGHỆ CANH TÁC CÓ LỢI

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 07 tháng 03 năm 2018 

CÂY NGÔ ĐƯỢC LÀM GIÀU KẼM ĐẦU TIÊN ĐƯỢC PHÁT HÀNH TẠI COLOMBIA ĐỂ CHỐNG SUY DINH DƯỠNG

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 07 tháng 03 năm 2018 

NHIÊN LIỆU SINH HỌC TỪ XƠ THỰC VẬT CÓ THỂ CHỐNG LẠI SỰ NÓNG LÊN TOÀN CÂU

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 07 tháng 03 năm 2018