Thông tin Công nghệ sinh học

CÀ CHUA GM CHO CÁ CÓ ÁNH MÀU HỒNG NHẠT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 7 năm 2018

ISAAA BÁO CÁO KỶ LỤC MỚI VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC LOẠI CÂY TRỒNG GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 7 năm 2018

ỨNG DỤNG CRISPR-CAS9 TRONG CHỈNH SỬA HỆ GEN CÂY GỪNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 7 năm 2018

THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VỀ CÁC KHẢO NGHIỆM LÚA VÀNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 7 năm 2018

CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM RA TÍNH KHÁNG DI TRUYỀN ĐỐI VỚI BỆNH NẤM LÚA MÌ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 7 năm 2018

GS9 QUY ĐỊNH HÌNH DẠNG VÀ SỰ HÌNH THÀNH HẠT LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 7 năm 2018

CÁC NHÀ KHOA HỌC SỬ DỤNG CRISPR-CAS9 NHƯ MỘT HỆ THỐNG MIỄN DỊCH CỦA CÂY TRỒNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 7 năm 2018

CHỈNH SỬA BỘ GEN TRONG NÔNG NGHIỆP: PHƯƠNG PHÁP, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN TRỊ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 7 năm 2018