Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CHUỐI BIẾN ĐỔI GEN CÓ THỜI GIAN BẢO QUẢN LÂU HƠN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 6 năm 2016

CÁC NHÀ KHOA HỌC GIẢI MÃ BỘ GEN CÂY CAO SU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 6 năm 2016

CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ TÌM RA CÁC GEN SINH TỔNG HỢP XANTHOPHYLL Ở CÂY CÓ MÚI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 7 năm 2016 

MỘT NHÓM CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ NGHIÊN CỨU HỆ SINH THÁI CỦA CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN MỚI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 7 năm 2016