Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ KHOA HỌC TẠI CAAS PHÁT TRIỂN BẮP CẢI BIẾN ĐỔI GEN KHÁNG SÂU TƠ (DIAMONDBACK MOTH)

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 9 năm 2017 

CRISPR-CAS9 TRONG ĐỘT BIẾN CÓ CHỦ ĐÍCH GEN SLMAPK3 LÀM GIẢM TÍNH CHỊU HẠN CỦA CÂY CÀ CHUA

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 9 năm 2017 

UGANDA THU HOẠCH THÊM MỘT VỤ THỬ NGHIỆM SẮN BIẾN ĐỔI GEN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 9 năm 2017 

NÔNG DÂN PHILIPPINE TRÔNG ĐỢI CÀ TÍM BT ĐƯỢC THƯƠNG MẠI HÓA

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 9 năm 2017 

GEN CỦA CÂY NHO DẠNG DẠI KHÁNG BỆNH PHẤN TRẮNG ĐƯỢC CHUYỂN VÀO CÂY NHO BIẾN ĐỔI GEN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 9 năm 2017 

CRY1AC TRONG CÂY CÀ CHUA ĐIỀU KHIỂN TÍNH KHÁNG SÂU VẼ BÙA (LEAF MINER) TRÊN LÁ

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 9 năm 2017 

CRISPR-CAS9 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ TẠO RA GIỐNG LÚA CHỐNG CHỊU LẠNH

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 9 năm 2017 

KENYA BắT ĐầU KHảO NGHIệM TRÌNH DIễN QUốC GIA BÔNG BT

​​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 9 năm 2017 

GIẢI TRÌNH TỰ BỘ GEN KHOAI LANG TRẮNG GUINEA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 27 tháng 09 năm 2017 

nhx-transporters-tu-cay-atiso-chuyen-vao-he-gen-cay-lua-cai-tien-tinh-chiu-man

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 27 tháng 09 năm 2017