Thông tin Công nghệ sinh học

Các nhà khoa học khám phá ra cách làm cho cây lúa nhân đôi giống hệt thông qua hạt giống

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 19 tháng 12 năm 2018

NHậT BảN CÓ THể CHO PHÉP BÁN THựC PHẩM CHỉNH SửA Bộ GEN

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 19 tháng 12 năm 2018

CRISPR-CAS9 ĐƯợC Sử DụNG TRONG CHỌN GIốNG DÒNG LÚA INDICA CMS WX209A DẻO

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 19 tháng 12 năm 2018

USDA: KHÔNG PHÁT HIỆN GMO, KHÔNG DÁN NHÃN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 1 năm 2019

ỨNG DỤNG CÂY TRỒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC QUAN TRỌNG Ở PAKISTAN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 1 năm 2019

BỘ NÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC PHÊ DUYỆT NHẬP KHẨU 5 CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 1 năm 2019

NGÔ BT BIỂU HIỆN GEN TỔNG HỢP CRY1AB/CRY1AC KHÔNG GÂY HẠI CHO LOÀI ĂN PHẤN HOA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 1 năm 2019