Thông tin Công nghệ sinh học

HIỆP HỘI QUỐC TẾ CÔNG BỐ TRÌNH TỰ GENOME ĐẠI MẠCH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 05 năm 2017 

CADIR1 - GEN ĐIỀU TIẾT PHẢN ỨNG KHÁNG HẠN CỦA CÂY ỚT

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 05 năm 2017 

OGTR AUSTRALIA MỜI NHẬN XÉT CHO KHẢO NGHIỆM CAO LƯƠNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 05 năm 2017 

DEFRA CẤP PHÉP KHẢO NGHIỆM KHOA TÂY BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 05 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ CHỈ RA CÁCH LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÂY MÍA TẠO RA NHIỀU ĐƯỜNG SUCROSE

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 05 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC CHUẨN BỊ KHẢO NGHIỆM NGÔ VÀ BÔNG BIẾN ĐỔI GEN Ở KENYA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 05 năm 2017 

PHILIPPINE DẪN ĐẦU ĐÔNG NAM Á TRONG SẢN XUẤT NGÔ BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 05 năm 2017

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CÁC TIN TỨC VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TIÊN TIẾN Ở PHILIPPINE TRONG 17 NĂM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 05 năm 2017