Thông tin Công nghệ sinh học

AUSTRALIAN OGTR PHÊ DUYỆT KHẢO NGHIỆM KHOAI TÂY BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 2 năm 2017 

SIÊU BIỂU HIỆN CỦA GEN TAOEP16-2-5B LÚA MÌ CHỊU NÓNG VÀ KHÁNG HẠN TRÊN ARABIDOPSIS

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 2 năm 2017 

PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN CÓ MỤC ĐÍCH BẰNG HỆ THỐNG CRISPR-CPF1

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 2 năm 2017 

MOZAMBIQUE TRỒNG THỬ NGHIỆM NGÔ BIẾN ĐỔI GEN LẦN ĐẦU TIÊN

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 01 tháng 03 năm 2017 

US EPA PHÊ DUYỆT BA GIỐNG KHOAI TÂY BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 01 tháng 03 năm 2017 

VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA HỌ GEN NAC GIÚP NÂNG CAO KHẢ NĂNG KHÁNG HẠN CủA ĐẬU TƯƠNG

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 01 tháng 03 năm 2017 

BÁO CÁO CHO THẤY ĐẬU TƯƠNG VÀ NGÔ BIẾN ĐỔI GEN CÓ THỂ TẠO RA 150 TRIỆU $ Ở BOLIVIA

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 08 tháng 03 năm 2017 

CRY10AA LÀ GEN KHÁNG SÂU ĐỤC QUẢ BÔNG TRONG CÂY BÔNG CHUYỂN GEN

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 08 tháng 03 năm 2017