Thông tin Công nghệ sinh học

PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ MỚI ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ LAN TRUYỀN CỦA PHẤN HOA BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 4 năm 2017

EFSA CÔNG BỐ Ý KIÊN KHOA HỌC VỀ CẢI DẦU HẠT BA SỰ KIỆN CỦA MONSANTO VÀ BAYER

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 4 năm 2017

XÁC ĐỊNH GEN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU LẠNH Ở GIAI ĐOẠN MẠ CỦA CÂY LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 4 năm 2017

TỔNG QUAN VỀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ CHỈNH SỬA BỘ GENOME THỰC VẬT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 04 năm 2017 

KHOẢNG 2 TỶ NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI PHỤ THUỘC VÀO THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 19 tháng 04 năm 2017 

CHO ĐẾN NAY HẦU HẾT CÁC BỘ GEN LÚA MÌ HOÀN CHỈNH VÀ CHÍNH XÁC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 04 năm 2017 

CHỈNH SỬA GENOME BẰNG CRISPR-CAS9 CÂY CẢI DẦU ĐA BỘI THỂ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 04 năm 2017 

ISAAA TRÌNH BÀY BÁO CÁO ỨNG DỤNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN ĐỊNH KỲ NĂM 2016 Ở BẮC KINH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 05 năm 2017