Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ KHOA HỌC UZH PHÁT TRIỂN CÁC DÒNG LÚA MỲ KHÁNG BỆNH NẤM MỐC

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 31 tháng 01 năm 2018 

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU RWANDAN THẢO LUẬN VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 07 tháng 02 năm 2018 

USDA VÀ FDA BẮT TAY ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 07 tháng 02 năm 2018 

CÁC CHUYÊN GIA BANGLADESH TỎ THÁI ĐỘ TÍCH CỰC ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 07 tháng 02 năm 2018 

AUSTRALIAN OGTR PHÊ DUYỆT BÔNG GM (COT102) VÀ CANOLA (DHA CANOLA)

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 02 năm 2018 

USDA FAS-GAIN BÁO CÁO SỰ TIẾN BỘ CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP Ở BANGLADESH

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 02 năm 2018 

NGHIÊN CỨU CỦA ĐỨC PHÂN TÍCH RỦI RO NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ CÂY GM

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 02 năm 2018 

GEN LÚA LÀM TĂNG NĂNG SUẤT NGÔ; CŨNG CÓ TÁC DỤNG TƯƠNG TỰ CHO CÁC CÂY TRỒNG KHÁC

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 02 năm 2018