Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ KHOA HỌC CỦA CSIRO ĐÃ PHÁT TRIỂN LOẠI LÚA MÌ MỚI CÓ LƯỢNG CHẤT XƠ GẤP 10 LẦN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 12 năm 2017 

CHU TRÌNH TRUYỀN TÍN HIỆU MỚI GIÚP CÂY LÚA CHỐNG CHỊU LẠNH GIÁ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 12 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC SỬ DỤNG CRISPR ĐỂ CẢI BIÊN PROMOTERS VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 12 năm 2017