Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ KHOA HỌC ARS ĐÃ XÁC ĐỊNH GEN CHÌA KHÓA Ở LÚA MÌ KHÁNG BỆNH BẠC LÁ DO FURASIUM GÂY RA

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 6 năm 2019 

USDA SỬA ĐỔI CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỂ BẢO ĐẢM TÍNH ĐỔI MỚI TRONG NÔNG NGHIỆP

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 6 năm 2019 

LÚA CHỊU MẶN ĐANG ĐƯỢC KHẢO NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG TẠI TRUNG QUỐC

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 6 năm 2019 

CÁC NHÀ KHOA HỌC KHÁM PHÁ RA GEN LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG NHANH Ở CÂY TRỒNG

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 6 năm 2019 

ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ CHỌN GIỐNG VÀ CHỈNH SỬA GEN ĐỂ NUÔI SỐNG 10 TỶ NGƯỜI

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 6 năm 2019 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TRUNG QUỐC HOÀN THÀNH GIẢI MÃ TOÀN BỘ HỆ GEN GIỐNG LÚA MÌ CỔ

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 6 năm 2019 

OSBZIP62CẢI THIỆN TÍNH CHỐNG CHỊU KHÔ HẠN VÀ OXY HÓA CỦA CÂY LÚA

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 6 năm 2019