Thông tin Công nghệ sinh học

FAO, WFP HOAN NGHÊNH LUẬT AN NINH LƯƠNG THỰC TOÀN CẦU

​Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 10 tháng 8 năm 2016 

NGHIÊN CỨU CHO THẤY NGƯỜI TIÊU DÙNG PAKISTAN ĐANG DẦN CHẤP NHẬN THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 10 tháng 8 năm 2016 

TAZFP34 – GEN LÀM TĂNG CƯỜNG TỶ LỆ GIỮA RỄ VÀ CHỒI THÂN Ở CÂY LÚA MÌ

​​Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 10 tháng 8 năm 2016 

NEW ZEALAND EPA CÔNG BỐ GLYPHOSATE KHÔNG PHẢI LÀ CHẤT GÂY UNG THƯ

​​​Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 17 tháng 8 năm 2016 

ISOAMYLASE 1 ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH TINH BỘT VÀ CẤU TRÚC CỦA AMYLOPECTIN TRONG NỘI NHŨ HẠT LÚA MÌ

​​​​Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 17 tháng 8 năm 2016 

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CÁCH TIẾP CẬN MỚI ĐỂ BIỂN ĐỔI GEN CÂY NGÔ VÀ NGŨ CỐC KHÁC

Thông tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 9 năm 2016