Thông tin Công nghệ sinh học

CRISPR-CAS9 VÀ ĐộT BIếN CÓ CHủ ĐÍCH GEN GMFT2A LÀM TRÌ HOÃN TRổ BÔNG ĐậU TƯƠNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 24 tháng 05 năm 2017 

CÁC NHÀ DI TRUYỀN SỬ DỤNG CRISPR ĐỂ CHÍNH XÁC HÓA XUNG ĐỘT TRONG CHỌN GIỐNG CÀ CHUA

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 24 tháng 05 năm 2017 

OGTR ÚC NHẬN ĐƠN XIN CẤP PHÉP PHÁT HÀNH THƯƠNG MẠI CẢI DẦU BIẾN ĐỔI GEN GIÀU DHA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học Ngày 07 tháng 06 năm 2017 

SBNRAT1 – GEN ĐIỀU KHIỂN CHỐNG CHỊU ĐỘ ĐỘC NHÔM CỦA CÂY CAO LƯƠNG

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học Ngày 07 tháng 06 năm 2017 

BRAZIL CẤP PHÉP THƯƠNG MẠI HÓA CHO MÍA ĐƯỜNG BIẾN ĐỔI GEN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học Ngày 14 tháng 06 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH GEN KHÁNG BỆNH KHẢM LÚA MÌ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học Ngày 14 tháng 06 năm 2017 

TRÌNH TỰ GENOME CỦA TÁO ĐƯỢC CÔNG BỐ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 06 năm 2017