Thông tin Công nghệ sinh học

DEFRA CHO PHÉP KHẢO NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG CÂY CẢI BIẾN ĐỔI GEN Ở ROTHAMSTED

Bản tin cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 27 tháng 4 năm 2016

XÁC ĐỊNH CÁC GEN ỨNG VIÊN CHỊU HẠN Ở MỘT SỐ GIỐNG CÀ PHÊ THƯƠNG MẠI

Bản tin cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 27 tháng 4 năm 2016

TỪ THỰC VẬT ĐẾN CÂY TRỒNG: QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI CỦA CHỌN GIỐNG THỰC VẬT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 5 năm 2016 

DIỆN TÍCH CANH TÁC CÂY TRỒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI PHILIPPINES TIẾP TỤC TĂNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 5 năm 2016

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU AUSTRALIA DỰ KIẾN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TỪ BÃ MÍA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 5 năm 2016

CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ GIẢI MÃ HOÀN TOÀN BỘ GEN CÀ RỐT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 5 năm 2016