Thông tin Công nghệ sinh học

BÁO CÁO: SẢN LƯỢNG NGÔ Ở PHILIPPINE TĂNG CHỦ YẾU LÀ DO SỬ DỤNG HÁT GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 03 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT HIỆN RA GEN KHÁNG NGẬP, HẠN VÀ SÂU BỆNH Ở CÂY LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 03 năm 2018 

SIÊU BIỂU HIỆN GEN SLMAPK1 LÀM TĂNG KHẢ NĂNG CHỊU HẠN Ở CÀ CHUA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 28 tháng 03 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC CÔNG BỐ CÁC BỘ GEN HỌ ĐẬU TƯƠNG BỔ SUNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 4 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC CAS PHÁT HIỆN BẰNG CHỨNG VỀ SỰ BẮT ĐẦU CỦA CANH TÁC LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 4 năm 2018 

CHUYỂN VỊ ĐƯỜNG TRONG CÂY CHÈ CŨNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHẢN ỨNG CỦA CÂY ĐỐI VỚI STRESS

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 4 năm 2018 

GEN GHPEPC2 ĐIỀU HÒA SỰ TÍCH TỤ DẦU Ở CÂY BÔNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 4 năm 2018 

PROMOTER CỦA GEN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ TỐI ƯU HÓA CRISPR TRONG CHỈNH SỬA GEN ĐÍCH CÂY NGÔ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 4 năm 2018