Thông tin Công nghệ sinh học

KHẢO NGHIỆM NGÔ CRISPR CỦA VIB ĐƯỢC CẤP PHÉP

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 4 năm 2019

GIỐNG LÚA MÌ HB4 TRONG SO SÁNH VỚI LÚA MÌ KHÔNG CHUYỂN GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 4 năm 2019

CÁC NHÀ KHOA HỌC CHẠY ĐUA ĐỂ CỨU CÂY CHUỐI KHỎI DỊCH PANAMA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 4 năm 2019

TỔ CHỨC OGTR ÚC CẤP PHÉP KHẢO NGHIỆM LÚA MÌ GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 4 năm 2019

LÚA CHỊU MẶN ĐƯỢC PHÁT TRIỂN TẠI ẤN ĐỘ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 4 năm 2019

GEN CÀ CHUA HOANG DẠI LÀ CHÌA KHÓA TẠO RA CÀ CHUA KHÁNG SÂU BỆNH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 02 tháng 5 năm 2019

FDA HOA KỲ CẤP PHÉP CHO TÁO FUJI ARCTIC®

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 02 tháng 5 năm 2019

CÁC NHÀ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP ANTHOCYANIN TRONG DÂU ĐEN GOJI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 02 tháng 5 năm 2019