Thông tin Công nghệ sinh học

CHẤT BÉO CÓ LỢI TỪ CÂY TRỒNG GM CÓ HIỆU QUẢ NHƯ DẦU CÁ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 5 năm 2019

NIGERIA PHÊ DUYỆT HAI GIỐNG BÔNG GM ĐỂ TĂNG NGUỒN CUNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 15 tháng 5 năm 2019

CÁC NHÀ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH CÁC GEN CHỐNG LẠI BỆNH BLACKLEG TRÊN CÂY CẢI DẦU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 15 tháng 5 năm 2019

CÁC NHÀ KHOA HỌC KHÁM PHÁ RNA CHI PHỐI SỰ HÌNH THÀNH CỦ KHOAI TÂY

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 5 năm 2019

LÚA MÌ GM GIÀU SẮT CHUẨN BỊ ĐƯỢC KHẢO NGHIỆM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 5 năm 2019

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ RA CHẤT ĐIỀU HÒA DI TRUYỀN CHO TINH BỘT VÀ PROTEIN TRONG NGÔ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 5 năm 2019